νομοθεσία


Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1101/2014 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο)

2016.02.16_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

2016.02.22_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου