Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019

Πράσινη γούνα, πράσινα βυρσοδεψεία και πιστοποιητικά...πρασινότητας

Τους τελευταίους μήνες μετρήσεις στο νερό σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας δείχνουν πολύ υψηλές τιμές επικίνδυνων ουσιών οι οποίες σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες προέρχονται από μονάδες επεξεργασίας γουνοδερμάτων, ενώ έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε πολλές γουνοποιητικές επιχειρήσεις και το πρόβλημα φαίνεται να είναι εξαιρετικά σοβαρό και η επίλυσή του καθόλου εύκολη. Όμως παρά την καταστροφική λειτουργία αυτών των μονάδων κάποιοι εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν  τη γούνα ''φυσική'', επιχειρήσεις αυτοχαρακτηρίζονται ''πράσινες'', ενώ προβάλλουν και πιστοποιητικά πρασινότητας.

Παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία επεξεργασίας γουνοδερμάτων EXPOTAN Α.Ε., στην οποία το 2018 είχε επιβληθεί υψηλό πρόστιμο για πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος (και δεν ήταν το μοναδικό). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 29181/397, απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, στις 16/02/2018 επεβλήθη στην εταιρεία EXPOTAN (βυρσοδεψείο-βαφείο) πρόστιμο 34.350 ευρώ για πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

H EXPOTAN μέχρι και πριν λίγες μέρες διαφήμιζε στην ιστοσελίδα της πιστοποιητικό σύμφωνα με το οποίο τα προϊόντα της εταιρείας δεν περιέχουν επικίνδυνα χημικά ή ουσίες, ενώ παρουσίαζε τον εαυτό της ως πράσινη εταιρεία (green company), με καινοτόμες τεχνολογίες και συστήματα ανακύκλωσης, παράδειγμα όσον αφορά τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και τους κανονισμούς που εφαρμόζει και διαβεβαίωνε ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις των καταναλωτών για υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Σύμφωνα με έρευνα της σελίδας μας το πιστοποιητικό είχε λήξει από το 2007.

Η εταιρεία αφαίρεσε το πιστοποιητικό και τις ''πράσινες'' αναφορές. 
Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α) Την επιβολή προστίμου, ύψους ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (34.350 €), ως διοικητική κύρωση, βάσει του άρθρου 30 του Ν.1650/86 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία «EXPOTAN Α.Ε.», για τη λειτουργία του «Εργοστασίου επεξεργασίας και εξευγενισμού γουνοφόρων δερμάτων» που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Δρυόβουνου της Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου Βοΐου, κατά παράβαση:

1. των διατάξεων του Ν. 1650/1986 (πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος κατά
την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 αυτού), όπως ισχύει,

2. των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) της υπ’ αρ. Φ.15/4187/266/2012 ΚΥΑ στις οποίες έχει υπαχθεί η δραστηριότητα με την υπ’ αρ. πρωτ. 4361/20-03-2015 Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης και δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ,

3. διατάξεων του Ν.4014/2011, της ΗΠ 13588/725/2006 ΚΥΑ, της ΗΠ 24944/1159/2006 ΚΥΑ και του Π.Δ. 82/2004, όπως αναλυτικά τεκμαίρεται ανωτέρω και στην (37) σχετική εισήγηση.''Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε την 04η/10/2017...διαπιστώθηκαν παραβάσεις της κείμενης
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) στις οποίες έχει υπαχθεί η επιχείρηση, καθώς και ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος...ως ακολούθως:''

Αναφέρουμε ενδεικτικά τα σημεία 2,4 και 5:

2. Παράνομη απόρριψη και ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων ελαίων τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα και μη σύννομη διαχείρισή τους.

α. Η «EXPOTAN A.E.» προέβη σε απόρριψη και ανεξέλεγκτη διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων κατά παράβαση της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. ΗΠ 13588/725/2006 ΚΥΑ (και κατ’ επέκταση και της υπ’ αρ. Ζ4 περιβαλλοντικής δέσμευσης) και ιδιαίτερα σε απόρριψη αποβλήτων ελαίων στα επιφανειακά ύδατα κατά παράβαση της παραγράφου α) του άρθρου 3 του Π.Δ. 82/2004 (και κατ’ επέκταση και της υπ’ αρ. Ζ3 περιβαλλοντικής δέσμευσης) και σε απόρριψη αποβλήτων ελαίων με ενδεχόμενες επιπτώσεις στο έδαφος ή και στον υπόγειο υδροφορέα κατά παράβαση της παρ. β) του άρθρου 3 του Π.Δ. 82/2004 (και κατ’ επέκταση και της υπ’ αρ. Ζ3 περιβαλλοντικής δέσμευσης)».β. Διαχειρίστηκε επικίνδυνα απόβλητα με τρόπο που αντίκειται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 υπ’ αρ. ΗΠ 13588/725/2006 ΚΥΑ (και κατ’ επέκταση και της υπ’ αρ. Ζ4 περιβαλλοντικής δέσμευσης) και συγκεκριμένα, δεν έλαβε τα προβλεπόμενα μέτρα, προκαλώντας κινδύνους για τα νερά (επιφανειακά και υπόγεια), το έδαφος, τη χλωρίδα, την πανίδα και την εν γένει γεωργοκτηνοτροφική και δασική παραγωγή και αρνητικές επιδράσεις στο φυσικό τοπίο.

Η ανωτέρω παράβαση συνιστά επιπλέον ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος υπό την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει.

4. Παράνομη λειτουργία χώρου αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων (αποβλήτων ελαίων).

α. Ο χώρος δεν κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υποβληθείσα τεχνική έκθεση και δεν υλοποιήθηκαν οι υποδομές που προβλέπονται σε αυτή κατά παράβαση του υπ’ αρ. 4 όρου χορήγησης βεβαίωσης κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης και υπαγωγής σε ΠΠΔ.

β. Ο χώρος δεν πληροί καμία από τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που τίθενται στις παραγράφους στις παραγράφους 2.2, 2.3, 2.4 και 2.5, 2.6.3, για τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης της υπ’ αρ. ΗΠ 24944/1159/2006 ΚΥΑ, η οποία εκδόθηκε για την εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 (παρ.2,3 και 4) του ν. 1650/86 καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725/2006 ΚΥΑ, ώστε να διασφαλίζεται η περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση τους και να επιτυγχάνεται η πρόληψη ή η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και κάθε κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου. Συνεπώς ο χώρος κατασκευάστηκε κατά παράβαση της υπ’ αρ. Ζ4 περιβαλλοντικής δέσμευσης.

Η ανωτέρω συμπεριφορά προκάλεσε ταυτόχρονα και ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος υπό την έννοια των ορισμών του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986, διότι εξαιτίας της λειτουργίας του χώρου αποθήκευσης χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ασφαλούς περιβαλλοντικά αποθήκευσης, διέρρευσαν επικίνδυνα απόβλητα στο έδαφος και σε παρακείμενο ρέμα».

5. Παράνομη διαχείριση (επεξεργασία, αποθήκευση, διάθεση) υγρών αποβλήτων.

α. Η ελεγχόμενη εταιρεία προβαίνει σε διάθεση, στο έδαφος, ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων με τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά αναφέρονται στην μελέτη διάθεσης λυμάτων της επιχείρησης, που δύναται να προκαλέσουν ρύπανση, μόλυνση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος υπό την έννοια των ορισμών των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986.

β. Το σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων δεν λειτουργεί και δεν γίνεται πλήρης ανακύκλωση αυτών στην παραγωγική διαδικασία, συνεπώς η διαχείριση των αποβλήτων γίνεται κατά παράβαση των υπ’ αρ. Ε1 και Ε2 περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. Δεδομένου ότι από την εταιρεία δηλώθηκε ότι γίνεται πλήρης ανακυκλοφορία των υγρών αποβλήτων στην παραγωγική διαδικασία, δεν τέθηκαν περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και περιορισμοί για την ασφαλή επεξεργασία και διάθεσή τους και την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.''Όπως προκύπτει από το ιστορικό της «EXPOTAN A.E.» (παρ. Γ, της 30 σχετικής), έχουν διαπιστωθεί και στο παρελθόν, παραβάσεις της ανωτέρω εταιρείας, που αφορούν στην αποθήκευση των ΑΛΕ και τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων.''

9/4/20145/12/2017, Απόρριψη προσφυγής


Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019

Η Καλιφόρνια απαγορεύει την πώληση και κατασκευή γούνας

Πηγή VeGaiaΚαλιφόρνια 10 Οκτωβρίου 2019 – Ο Κυβερνήτης Gavin Newsom υπέγραψε σήμερα νόμο που απαγορεύει την πώληση και κατασκευή γούνινων ειδών στην Καλιφόρνια (California State Fur Ban, AB 44). Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ το 2023.

Την πρόταση είχε καταθέσει η Laura Friedman στις 3 Δεκεμβρίου 2018, και είχε την στήριξη της πλειονότητας των πολιτών.

Ο Κυβερνήτης υπέγραψε επίσης και κάποιες άλλες νομοθετικές προτάσεις όπως το νόμο SB313 που απαγορεύει τη χρήση κάποιων ειδών σε τσίρκα και τον AB 1254 που απαγορεύει το κυνήγι, την παγίδευση και θανάτωση των bobcat (είδος άγριας γάτας). Όπως δήλωσε ο κος Newsom:

Η Καλιφόρνια είναι πρωτοπόρος στην καλή μεταχείριση των ζώων και αυτό συμπεριλαμβάνει την απαγόρευση της πώλησης γούνας αλλά και την απαγόρευση κάποιων ειδών σε τσίρκα. Δηλώνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι οι αρκούδες και οι τίγρεις δεν έχουν θέση σε τέτοιους χώρους. Είναι θλιβερό να βλέπεις την κακοποίηση αυτών των ζώων τα οποία αποχωρίζονται τις μητέρες τους και εκπαιδεύονται για να κάνουν επικίνδυνα ακροβατικά.
Υπενθυμίζουμε ότι στις 4 Σεπτεμβρίου 2019, ο ίδιος Κυβερνήτης υπέγραψε το νόμο Wildlife Protection Act of 2019 (AB 273), ο οποίος βάζει τέρμα στην παγίδευση ζώων για τη γούνα τους. Η Lorena Gonzalez Fletcher (D-San Diego) εισήγαγε την σχετική πρόταση στις 24 Ιανουαρίου 2019, ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες των οργανώσεων για την προστασία της άγριας πανίδας, σύμφωνα με τις οποίες η παγίδευση ζώων για τη γούνα τους είναι βάρβαρη και αναχρονιστική.

Αν και η παγίδευση ζώων αποτελούσε για πολλά χρόνια μέσο βιοπορισμού και παράδοσης, η παρατήρηση της άγριας πανίδας στην Καλιφόρνια αποτελεί τώρα μεγαλύτερη πηγή εισοδήματος από την παγίδευση ζώων.

«Τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση της γούνας των ζώων που θανατώνουν οι παγιδευτές, είναι ελάχιστα μπροστά στα εκατομμύρια που προέρχονται από την παρατήρηση της άγριας ζωής«, είχε δηλώσει η Gonzalez Fletcher.

Ιστορικά, ακόμη και πριν ο πληθυσμός της Καλιφόρνιας φτάσει στα περίπου 40 εκατομμύρια ανθρώπους, η παγίδευση ζώων για τη γούνα τους συνέβαλλε δραματικά στην εξαφάνιση των λύκων και των αδηφάγων (σαρκοφάγο θηλαστικό της οικογενείας των Ικτιδών) και σε σημαντική μείωση άλλων ειδών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή γούνας (sea otters, fishers, martens, beavers).

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

Η κατάρρευση της γούνας

Πηγή VeGaia

Οι ελληνικές εξαγωγές έτοιμων ενδυμάτων από γούνα παρουσιάζουν πτώση 47% από το 2012 έως το 2018. Οι τρεις κυριότεροι προορισμοί ελληνικών έτοιμων γουναρικών για το 2018 είναι η Ρωσία (39%), τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα (23%) και οι ΗΠΑ (8%).Μεγάλη πτώση παρουσιάζουν και οι Ευρωπαϊκές εξαγωγές γούνας

Συγκεκριμένα μεταξύ 2013 και 2018 οι συνολικές ευρωπαϊκές εξαγωγές προς μη ευρωπαϊκές χώρες, μειώθηκαν κατά 53% (από 3,4 δις ευρώ σε 1,6 δις) ενώ οι εξαγωγές έτοιμων γουναρικών έπεσαν κατά 23% (από 540 εκ ευρώ σε 416 εκ ευρώ).

Οι τρεις μεγαλύτεροι εξαγωγείς γούνινων ενδυμάτων και αξεσουάρ για το 2018 ήταν η Ιταλία (51%), η Ελλάδα (24%) και η Γαλλία (13%). Οι τρεις μεγαλύτεροι εξαγωγείς γουνοδερμάτων ήταν η Δανία (60%), η Φινλανδία (22%) και η Πολωνία (8%).

Οι πέντε μεγαλύτεροι εισαγωγείς ευρωπαϊκών γούνινων ενδυμάτων και αξεσουάρ για το 2018 είναι η Ρωσία (21%), οι Ηνωμένες Πολιτείες (15%), το Χονγκ Κονγκ (12%), η Δημοκρατία της Κορέας (9%) και τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα (8%). Οι πέντε μεγαλύτεροι εισαγωγείς γουνοδερμάτων για το 2018 είναι η Κίνα (26%), η Καμπότζη (17%), η Ταϊλάνδη (13%), το Χονγκ Κονγκ (11%) και ο Καναδάς (8%).

Οι εξαγωγές της Δανίας στο διάστημα 2013 -2018, έχουν μειωθεί κατά 54%, ενώ της Φινλανδίας κατά 61%.Όσον αφορά τις ΗΠΑ, οι εξαγωγές το διάστημα 2013 – 2018 σημείωσαν πτώση 72% με πτώση και στις εισαγωγές κατά 47%.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης έχει αποκλείσει τον κλάδο της γούνας από μελλοντική χρηματοδότηση.

EBRD will not knowingly finance, directly, or indirectly through FIs, projects where EBRD proceeds are used for activities relating to the following:  – The keeping of animals for the primary purpose of fur production or any activities involving fur production.”
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά γραφήματα εδώ

Τον Οκτώβριο του 2019 η Coalition Against Fur Farms δημοσίευσε επιστολές της NAFA (North American Fur Auctions), στις οποίες φαίνεται καθαρά ότι ο κλάδος της γούνας βρίσκεται σε απόγνωση. Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος Doug Lawson σε επιστολή του προς τα μέλη, με ημερομηνία αποστολής 17 Απριλίου 2019, αναγνωρίζει την τεράστια πίεση που δέχεται ο κλάδος τα τελευταία χρόνια με τις τιμές να κυμαίνονται σε μη κερδοφόρα επίπεδα σε κάθε πτυχή του εμπορίου.

English

The Greek fur garments exports have dropped from €234 million in 2012 to €123 million in 2018.

EU28 fur exports are also in sharp decline. According to Eurostat, the EU28 fur exports to non-EU Countries have dropped from €3,4 bn in 2013 to €1,6 bn in 2018. This includes both furskins and fur clothing. Fur clothing exports have dropped from €542 million to €416 million (2013-2018).

EXPORTING COUNTRIES (2018)

Top 3 exporters of furskins for 2018: Denmark (60%), Finland (22%) and Poland (8%).
Top 3 exporters of fur clothing for 2018:Italy (51%), Greece (24%), France (13%).

IMPORTING COUNTRIES (2018)

The top 5 importers of EU furskins for 2018: China (26%), Cambodia (17%), Thailand (13%), Hong Kong (11%) and Canada (8%).
Top 5 importers of EU fur clothing for 2018:Russia (21%), United States (15%), Hong Kong (12%), Republic of Korea (9%) and United Arab Emirates (8%).

See more visuals here

Source VeGaia

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΩΝ ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ


ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ - Ο ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ 'ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ' ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΩΝ ΑΛΕΠΟΥΔΩΝ

Γεωργιάδης: Οι γουνοποιοί συμβάλλουν καίρια στην ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,  Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στη γουνοποιία, λέγοντας ότι συμβάλλει, και μάλιστα καίρια, στην ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών ενώ δήλωσε ότι υποστηρίζει ιδιαιτέρως’ τον κλάδο της γούνας. Φαίνεται ότι ο υπουργός δεν είναι καλά διαβασμένος.

Ο υπουργός θα έπρεπε να γνωρίζει, ότι παρά την προνομιακή αντιμετώπιση του κλάδου από τις τελευταίες κυβερνήσεις και τις επιδοτήσεις που έλαβε και που οδήγησαν στον υπερτριπλασιασμό των εκτροφείων από το 2011, οι εξαγωγές των ελληνικών γουναρικών βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση που αγγίζει σχεδόν το -50% από το 2012. Ο υπουργός θα έπρεπε να γνωρίζει επίσης ότι η σημασία των γουναρικών για τις συνολικές εξαγωγές είναι μικρότερη από 0,5%. Αυτή είναι η καίρια συμβολή τους.

Να πούμε επίσης, ότι το ίδιο καίρια είναι η συμβολή της γούνας και στην ανάπτυξη της περιοχής, με την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, να μην λέει να κατέβει από την πρώτη θέση στην ανεργία. Το 2017 μάλιστα κέρδισε και την πρωτιά στην ανεργία σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ εκατοντάδες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί στον κλάδο τα τελευταία χρόνια (παρά τις επενδύσεις σε αυτόν). Ακόμα πιο καίρια είναι η συμβολή της γούνας στην κατάκτηση από την περιφέρεια της Δυτ. Μακεδονίας  της τελευταίας θέσης στους τουριστικούς δείκτες ανάμεσα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Και τέλος να μην ξεχάσουμε την καίρια συμβολή της γούνας στη μόλυνση του νερού στο Δισπηλιό της Καστοριάς.

Ο  αδιάβαστος υπουργός, αναφέρθηκε επίσης σε κάποια δήθεν προώθηση της ‘πλαστικής γούνας’ από τους πολέμιους της αληθινής.  Φαίνεται θα νομίζει ότι κάποιος που δεν αγοράζει αληθινή γούνα, αγοράζει οπωσδήποτε μία συνθετική. Παρόλα αυτά θα πρέπει να τον ενημερώσουμε, ότι όπως έχει αποδειχθεί, η παραγωγή αληθινής γούνας είναι μία διόλου φιλική προς το περιβάλλον δραστηριότητα. Στην πραγματικότητα, έρευνες έχουν δείξει ότι η γουνοποιία είναι μία σπάταλη και μη αποδοτική δραστηριότητα,  ενώ κατά την παραγωγή γούνινων ειδών χρησιμοποιούνται τοξικά επικίνδυνα για το περιβάλλον και τον άνθρωπο (βλ. παραπάνω Δισπηλιό), ακριβώς για να αποτραπεί ο φυσικός κύκλος ζωής της γούνας των ζώων που είναι να αποσυντίθεται και όχι να γίνεται γιακάδες.
Δεν είναι τυχαίο ότι διαφημίσεις της βιομηχανίας της γούνας που θέλουν να την παρουσιάσουν ως φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν,  έχουν κριθεί ως παραπλανητικές από τις αρμόδιες αρχές σε διάφορες χώρες με τελευταία την Advertising Standards Authority της Γαλλίας.

Το πρόβλημα με τα συνθετικά υφάσματα δεν εντοπίζεται στην συνθετική γούνα, αλλά στα υλικά που χρησιμοποιούνται ευρύτερα στη μόδα. Θα θέλαμε να πιστέψουμε ότι το ενδιαφέρον του υπουργού για το περιβάλλον είναι αληθινό, οι ‘επενδυτικές’ επιλογές του όμως δεν μας το επιτρέπουν. Έχει πολλές ευκαιρίες όμως αν θέλει να μας διαψεύσει, και αντί να υποστηρίζει ιδιαιτέρως’ την ηλεκτροπληξία των αλεπούδων, ας υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Η Κ.Ι.Κ.Ε.Γ. με επιστολές της από το 2012 έχει επισημάνει την αναπόφευκτη φθίνουσα πορεία της γουνοποιίας. Τόσα χρόνια μετά, εκατομμύρια ευρώ, χρήματα των φορολογούμενων πολιτών σπαταλήθηκαν για να στηρίξουν μία δραστηριότητα που καταρρέει, αντί να επενδυθούν σε δραστηριότητες που θα είχαν δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα είχαν φέρει ανάπτυξη στην περιοχή. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο, οι υπουργοί και η τοπική ηγεσία, αδυνατούν να κατανοήσουν τα στατιστικά στοιχεία και να αντιληφθούν ότι η γούνα τελειώνει. 


Ας μην περάσουν άλλα τόσα χρόνια και να λέμε ακόμη τα ίδια. 

Σάββατο, 6 Ιουλίου 2019

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Επιδοτούν με 411.541 ευρώ εκτροφείο και σφαγείο κουνελιών για τη γούνα τους


Τα κουνέλια Ρεξ είναι ένα είδος το οποίο εκτρέφεται συχνά για τη βελούδινη γούνα του. Η επιχείρηση με την επωνυμία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΕΞ Ο.Ε και δ.τ. SPYRIDON REX RABBITRY και έδρα την Καστοριά, εντάχθηκε στον επενδυτικό νόμο 4399/2016 και θα λάβει ενίσχυση 411.541,76 ευρώ. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά τη δημιουργία εκτροφείου και σφαγείου κουνελιών.

Ακολουθεί ο πίνακας με τα ενταγμένα έργα 


Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΕΞ Ο.Ε» και δ.τ. «SPYRIDON REX RABBITRY» στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες MME των άρθρων 42 έως 46 του
ν. 4399/2016 (Α' κύκλος), όπως ισχύει.

Με την 183086/1441/Π04/7/00002/Α/ν. 4399/2016/10.10.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης Νέες Ανεξάρτητες MME των άρθρων 42 έως 46 αυτού (Α' κύκλος) επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ [ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 01.49.19.02, Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων), συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 955.291,11 € ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 909.502,29 € ευρώ.

Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση ως εξής:
- Ποσά ανά είδος ενίσχυσης (σε €):
Β. Ποσό ενίσχυσης με τη μορφή της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ Β 411.541,76 €

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Και το Λος Άντζελες καταργεί την πώληση γούνινων προϊόντων


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Λος Άντζελες ψήφισε ομόφωνα την κατάργηση της πώλησης προϊόντων που περιέχουν αληθινή γούνα, στα όρια της πόλης. Πρόσφατα το Σαν Φρανσίσκο ψήφισε παρόμοια απαγόρευση, ενώ η πώληση γούνας έχει απαγορευτεί επίσης στο West Hollywood, στο Berkeley και το Σάο Πάολο.

Επίσης, ολοένα και περισσότεροι σχεδιαστές μόδας, ακολουθούν μία πολιτική fur-free, με τελευταίο τον οίκο μόδας Burberry. Οι κινήσεις αυτές επιβεβαιώνουν το δυσοίωνο μέλλον της γούνας και όσων εμπλέκονται με τον κλάδο, και παρά την επιμονή των ελληνικών κυβερνήσεων να τον στηρίξουν για να τον σώσουν, τους διαβεβαιώνουμε για μία ακόμη φορά ότι το καταναλωτικό κοινό έχει ήδη πάρει την απόφασή του. 

Στο εμπόριο γούνας κακοποιούνται και θανατώνονται περισσότερα από εκατό εκατομμύρια ζώα κάθε χρόνο, ενώ στην Ελλάδα υπολoγίζεται ότι το 2016 θανατώθηκαν περίπου δύο εκατομμύρια ζώα.
Οι απάνθρωπες συνθήκες εκτροφής καταγράφονται σε πολλές έρευνες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες, με πρόσφατη έρευνα αυτή που κυκλοφόρησε από Λιθουανική οργάνωση και στην οποία παρουσιάζονται ζώα σε άθλια κατάσταση σε σημείο να αλληλοσπαράσσονται ζωντανά!

Ο αγώνας συνεχίζεται με την καμπάνια που έχει ξεκινήσει η Fur Free Alliance και στόχο έχει να πείσει την Prada να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων μεγάλων οίκων μόδας όπως ο Αρμάνι, ο Michel Kors, ο Versace, ο Gucci και πολλοί άλλοι και να σταματήσει να χρησιμοποιεί γούνα. 

Περισσότερες πληροφορίες για την καμπάνια μπορείτε να βρείτε εδώ

Παρακαλούμε λάβετε και εσείς μέρος υπογράφοντας σε μία από τις παρακάτω πλατφόρμες συλλογής υπογραφών: